Hướng dẫn sử dụng:

Vui lòng xem Tab “HuongDan” bên dưới

Bạn làm ngân hàng nhưng chưa có tên trong danh sách?

Click link đăng ký ngay: https://forms.gle/MMt32FUS6sYgmsvZ9

Bạn làm Bảo hiểm nhưng chưa có tên trong danh sách?

Click link đăng ký ngay: https://forms.gle/pey1WsoGX3LHkz1t8

Bạn có thể xem bảng này ở giao diện Google Sheet tại đây:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1SsZ2GtwOEFgahXDoj3lt78TgUcPU6qK2q3aAYYR4gaI/edit#gid=0